Search more than 2 million U.S. locations in an instant!
Find places named: in State of: County (optional): Feature Type (optional):

Home  >  State: Hawaii  >  Feature Type: Bay

Awapaewa‘a Bay, HI

Awapaewa‘a Bay is a Bay in Maui County, Hawaii. It has an elevation of 246 meters, or 807 feet.

Degrees Minutes Seconds:
Latitude: 20-39'13'' N
Longitude: 156-03'18'' W

Decimal Degrees:
Latitude: 20.6536111
Longitude: -156.055

 
 


Share your comments and photos of Awapaewa‘a Bay, a Bay in Maui County, HI

Your comment or tip about this location:

(Optional) Upload a photo taken at this location:More places nearby ...

Bay: Awapaewa‘a Bay , Ka‘ū Bay , Kauakio Bay , Keawa Bay , Kukui Bay , Ka‘āpahu Bay , Ma‘ulili Bay , Papaloa Bay , Pepeiaolepo Bay , Wai‘a‘ama Bay , Wailua Cove

Beach: Pepeiaolepo Beach

Cape: Puhilele Point , Pi‘ilanipapā , Popokanaloa Point , Mokuia Point , Mū‘olea Point , ‘Ōhai Point , Pailoa Point , Maka‘aikūloa Point , Kūlepeamoa Point , Kūloa Point , Kauakiu Point , Kalepa Point , Kamilo Point , Ka‘apīpā Point , Kakanoni Point

Channel: ‘Alenuihāhā Channel

Church: Palapala Ho‘omau Congregational Church

Civil: Kīpahulu (historical) , Popoloa , Poponui , Pua‘alu‘u , Papauluana , Pohakanele , Pu‘uhaoa , Hulihana , Ka‘āpahu , Halemano , Hā‘ō‘ū , Hāhālawe , ‘Alaeiki , ‘Alaenui , Āhuakeio , Kakiweka , Ka‘eho‘eho , Kakalehale , Kakoni , Kakuhalahala , Kalena , Kaumakani , Kalepa , Kapuaikini , Kukuiulaiki , Kukui‘ula , Kihapuhala , Kīko‘o , Paehala , Ma‘ulili , Papahawahawa

Falls: Kekuapo‘owai Falls , Kanahuali‘i Falls , Wailua Falls , Waihi‘umalu Falls , Waimoku Falls , Makahiku Falls

Island: Āhole Rock , Laupapa Rock , Mokupapa

Lake: Seven Pools

Locale: Wailua , ‘Ohe‘o Campground , Kānekauila Heiau

Populated Place: Hā‘ō‘ū , Mū‘olea , Kīpahulu , Koali

Spring: Waihī Spring

Stream: Wailua Stream , Ka‘ili Stream , Wai‘eli Stream , Pīpīwai Stream , Lelekea Stream , Palikea Stream , Honolewa Stream , Alelele Stream , Kalena Stream

Summit: Papaloa , Palikea , Makali‘ihānau , Pu‘u‘ahu‘ula

Valley: Pukuilua Gulch , Wai‘eli Gulch , Pua‘alu‘u Gulch , Maluhianaiwi Gulch , Kaukau‘ai Gulch , Kukui‘ula Gulch , Pā‘ihi Gulch , ‘Ohe‘o Gulch , ‘Ōpelu Gulch , Kakiweka Gulch , Kalepa Gulch , Hāhālawe Gulch , Papahawahawa Gulch , Alaalaula Gulch

105 Places found nearby


Legal Notice: This website is informational only. No representation is made or warranty given as to its content. User assumes all risk of use. Lat-Long.com, its owners and its suppliers assume no responsibility for any loss or delay resulting from such use.
About

Time to build: 0.0310 Secs | Cached: 27-Jan-22 10:15 AM